top of page

КУРСИ ТА ПРОЄКТИ

1. ЛІДЕРСТВО ТА СТРАТЕГІЧНЕ МИСЛЕННЯ 

 • Стратегічне мислення 

 • Системи мислення 

 • Інституційне та особистісне стратегічне лідерство

2. ГРАНДСТРАТЕГІЯ ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

 • Грандстратегія України 

 • Національна сила. Геополітичні спроможності  

 • Євроатлантична інтеграція України

3. ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД УКРАЇНИ 

 • Формування рамок Перехідного періоду 

 • Система роззброєння, демобілізації та реінтеграції  

 • Згуртованість суспільства та розбудова нації: вплив на національну систему 

4. ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 • Війна, нижча за поріг збройного реагування: військові та невійськові виміри 

 • Розбудова сучасної системи стримування  

 • Мультидоменний підхід  

5. АРХІТЕКТУРА ГЛОБАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 • Майбутня глобальна безпекова архітектура. Стратегічні зміни в балансі сил 

 • Міжнародні відносини і дипломатія 

 • Архітектура союзів, партнерств та альянсів 

6. СУЧАСНА ГЕОПОЛІТИКА: СТРУКТУРА СИЛ, КЛЮЧОВІ ПРОЦЕСИ ТА СТРАТЕГІЇ КРАЇН

 • Сполучені Штати Америки 

 • Європейський Союз  

 • Велика Британія

7. ІНСТИТУЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

 • Управління людським капіталом  

 • Управління продуктивністю 

 • Формування політик і врядування

8. ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК

 • Креативне мислення 

 • Філософія та дебати 

 • Сучасне мистецтво

1. ЛІДЕРСТВО ТА СТРАТЕГІЧНЕ МИСЛЕННЯ

СТРАТЕГІЧНЕ МИСЛЕННЯ

Комплексний вступ до сучасних стратегічних і системних концепцій. Курс сприяє розвитку спроможностей, формуванню креативних рішень і проявленню лідерства під час розроблення стратегічної ідеї, візії, місії та цінностей.  

Природа та характер систем 

Закриті та відкриті системи 

Вступ до системного мислення, різниця поведінкової логіки в окремих елементах і загалом у системах 

Логіка змін: правила та парадигми 

Зміна природи лідерства 

Природа ідеї, яка трансформує і структурує відкриті системи

СИСТЕМНЕ МИСЛЕННЯ 

Курс покликаний забезпечити розуміння важливості системного підходу в сучасному світі та таких понять, як цілісність, зв’язки, причинність, динаміка, масштабування системи.  

Складність системи як елемента стратегічного середовища  

Складні адаптивні системи; як стратегічні лідери пояснюють такі системи 

Як складна адаптивна система допомагає лідерам розробляти і впроваджувати успішні стратегії  

Основні принципи, правила й інструменти системного мислення 

Важливість системного мислення для розв’язання складних сучасних проблем 

Зворотний зв’язок як засіб впливу на зміни 

ІНСТИТУЦІЙНЕ ТА ОСОБИСТІСНЕ СТРАТЕГІЧНЕ ЛІДЕРСТВО

Курс сприяє розумінню стратегічного лідерства та виявленню проблем, з якими стикаються лідери на стратегічному рівні.

  

Психологія лідерства 

Роль лідерів на стратегічному рівні та характеристики успішного стратегічного лідерства 

Проблеми, спокуси та внутрішні випробування, пов’язані з підвищенням рівня індивідуальної відповідальності, привілеїв й автономії разом з інституційним управлінням 

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ІДЕЇ ТА СТРАТЕГІЙ 

Формування стратегічної ідеї: візія та місія як ДНК системи 

Методологія ціннісного (продуктового) та клієнтського виміру як композиційна основа моделювання інфраструктури систем національної безпеки 

Клієнти й продукти в системах 

Границі систем 

Баланс систем 

Формування стратегічної ідеї як основи для розроблення стратегії

ДИЗАЙН СИСТЕМ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

Ключові системи й підсистеми національної безпеки та вимоги до них відповідно до національних стратегічних документів та змін і трендів у регіональному та глобальному безпековому середовищі  

Бенчмаркінг міжнародного досвіду, визначення найкращих практик та їх адаптація до українського контексту 

Формування цілісної комплексної системи, її складових, границь, ролей у системі й завдань для їх виконання; визначення пропозиції цінності та формування клієнтського ряду 

Визначення ключових гравців і стейкхолдерів системи  

Взаємозв’язки між системами та підсистемами національної безпеки, іншими державними й недержавними системами, забезпечення інтегрованості врядування та державних політик 

ДИЗАЙН ЕКОСИСТЕМ 

Посилення спроможностей інституцій системи національної безпеки ресурсами, компетенціями, технологіями, впливами інших гравців 

Визначення впливових гравців, ролей учасників екосистеми, їхніх інтересів 

Міжінституційні відносини: міжвідомча співпраця та координація на національному, урядовому, організаційному рівнях 

Співпраця з недержавним сектором і суспільством 

Узгодження стратегій і цілей з іншими інституціями, впливовими стейкхолдерами 

Досягнення балансу інтересів між гравцями 

Моделі співпраці з бізнесом, громадськими організаціями, міжнародними інституціями та партнерами 

Модель Value Net 

Мультиплікація результатів і впливів у реалізації стратегій національної безпеки через створення та використання спроможностей екосистем 

2. ГРАНДСТРАТЕГІЯ ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

ГРАНДСТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ

Курс презентує грандстратегію як мистецтво досягнення амбітних, потужних цілей в умовах обмежених національних, регіональних і глобальних ресурсів.

Нарощування власного потенціалу України та наших стратегічних партнерів 

Комплексне стратегічне розуміння критичних вимірів — безпекового, економічного, технологічного, когнітивного, політичного 

Поєднання активів у цих вимірах у систему, яка дозволятиме зміцнювати національну безпеку й національне процвітання 

НАЦІОНАЛЬНА СИЛА. ГЕОПОЛІТИЧНІ СПРОМОЖНОСТІ 

Курс присвячено національній силі як базовому інструменту управління геополітичними позиціями та впливом держави.  

Інструменти національної сили — від жорстких та експліцитних до м’яких інструментів переконання 

Особливості нарощування національної сили, її конвертації в геополітичні спроможності, поєднання різноманітних національних інструментів і засобів для реалізації потужних стратегій на регіональному і глобальному рівнях

ЄВРОАТЛАНТИЧНА
ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ

Основні рамки перехідного періоду та подальшого відновлення України 
Формування України як регіонального лідера та активного глобального гравця 
Реформування системи державного управління, галузевих політик, державної служби 
Наближення стандартів оборонного менеджменту, закупівель, досягнення оперативної сумісності  
Динаміка впливу України на ЄС і НАТО в ході зближення та входження в ці структури 

3. ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД УКРАЇНИ 

ФОРМУВАННЯ РАМОК
ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ

Курс розглядає політики перехідного періоду (у час війни та перших етапів після встановлення миру), які забезпечують стійкість держави й суспільства для досягнення перемоги та уникнення внутрішніх конфліктів, а також закладають фундамент для системного ефективного та швидкого післявоєнного відновлення країни.  

 

Основні складові перехідного періоду: забезпечення стійкості державних інституцій для виконання критичних функцій держави та подальше посилення інституційної спроможності 

Роль згуртованості суспільства та розбудови нації для «перемоги в мирі» 

Важливість інтеграції міжнародних зусиль для відновлення України  

Урегулювання демографічної кризи шляхом демонстрації економічних і соціальних перспектив повернення з-за кордону та планування життя в Україні

СИСТЕМА РОЗЗБРОЄННЯ, ДЕМОБІЛІЗАЦІЇ ТА РЕІНТЕГРАЦІЇ 

Формування та ефективна реалізація комплексних політик щодо роззброєння, демобілізації та реінтеграції учасників бойових дій після завершення війни 

Підтримка учасників бойових дій і їхніх сімей в економічному, соціальному, медичному вимірах, ширша робота з громадами  

Встановлення балансу між обмеженими ресурсами 

Підтримання обороноздатності для стримування Росії від нової агресії 

ЗГУРТОВАНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА ТА РОЗБУДОВА НАЦІЇ: ВПЛИВ НА НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ 

Підтримання базового рівня згуртованості для уможливлення проходження перехідного періоду без внутрішніх конфліктів і зі збереженням довіри до влади  

Створення умов для розбудови нації для збереження та використання позитивних тенденцій, які українське суспільство проявило під час війни 

Розвиток національної культури, політика пам’яті, освітня та молодіжна політика як механізми розбудови нації 

Системне залучення таких гравців, як діаспора та релігійні інституції, у ролі мультиплікаторів впливу і ресурсів

ПЕРЕХІДНЕ ПРАВОСУДДЯ ТА ПРИМИРЕННЯ: УНИКНЕННЯ ВНУТРІШНІХ КОНФЛІКТІВ

Курс розглядає уникнення загострення внутрішніх конфліктів як одну з основних цілей політик перехідного періоду, зокрема через механізми перехідного правосуддя та примирення, а також загальне зміцнення верховенства права.

СИСТЕМНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ЗВІЛЬНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ І РЕІНТЕГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ

Курс фокусується на викликах, які постануть після звільнення від російських окупантів українських територій. Зокрема, ідеться про потреби реінтеграції населення, що перебувало під впливом російської пропаганди на окупованих з 2014 року територіях, а також економічну, соціальну та екологічну кризи на звільнених територіях. 

4. ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

ВІЙНА, НИЖЧА ЗА ПОРІГ ЗБРОЙНОГО РЕАГУВАННЯ: ВІЙСЬКОВІ ТА НЕВІЙСЬКОВІ ВИМІРИ

Курс присвячено управлінню допороговою війною, що об’єднує і військові, і невійськові (дипломатичний, інформаційний, кібер, економічний, енергетичний, суспільний, технологічний тощо) інструменти та є необхідною складовою стримування росії в післявоєнний період.

РОЗБУДОВА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ СТРИМУВАННЯ 

Курс охоплює питання розбудови власних військових і невійськових спроможностей України, а також їх інтеграцію зі спроможностями ключових держав-партнерів задля стримування росії від повторення військової агресії в майбутньому. 

МУЛЬТИДОМЕННИЙ ПІДХІД

Курс присвячено мультидоменному підходу, який забезпечує інтеграцію військових доменів (суші, моря, повітря, космосу та кіберпростору), систем управління, розвідки, а також синхронізацію військового інструменту з іншими інструментами національної сили. Спроможність України втілити його у своїх збройних силах необхідна як для інтеграції в НАТО, так і кратного посилення обороноздатності держави та досягнення максимального потенціалу за наявних ресурсів оборони. 

ВСЕОХОПНА ОБОРОНА ТА ЗАЛУЧЕННЯ СУСПІЛЬСТВА 

Курс розглядає механізми залучення населення до всебічної оборони, а також впливу на суспільства інших держав — як партнерів, так і нейтральних держав і противників. 

ЕКОНОМІКА ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Курс спрямований на вивчення економічної безпеки, що передбачає стійкість економічної та фінансової систем у перехідний період, створення основи для всебічного відновлення та розвитку.  

 

Безпека інвестицій, технологічного розвитку та розвитку людського капіталу 

Економічне та технологічне придушення росії для запобігання новій агресії 

Дотримання режиму міжнародних санкцій і боротьба зі способами їх обходу росією 

Захоплення разом з міжнародними партнерами стратегічних глобальних російських ринків, включно з ринками енергетики та озброєння 

Сприяння Україною зміцненню надійності європейських ланцюгів постачання та переходу до чистої енергетики 

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА 

Курс забезпечує критичне розуміння сучасної енергетичної безпеки та її співвідношення з іншими формами безпеки.  

 

Взаємозв’язки енергетичної, економічної та соціальної стійкості  

Глобалізація енергетичної безпеки та зростання нетрадиційних джерел енергії, а також наслідки цих тенденцій на політику національної безпеки 

Визначення та виміри енергетичної безпеки 

Інфраструктура, безпека та ризики, пов’язані з різними енергетичними ресурсами 

Економічні умови імпорту та експорту 

Національна політика та стратегії енергетичної безпеки

ЗАХИСТ І СТІЙКІСТЬ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

Цей курс формує уявлення про політику, стратегію та практичне застосування системи захисту і стійкості критичної інфраструктури з погляду небезпеки в різних вимірах.  

 

Різні підходи до захисту і стійкості критичної інфраструктури в різних секторах, а також системах інфраструктури, що перетинають державні кордони або мають по суті міжнародний характер 

Державно-приватні партнерства у сфері критичної інфраструктури  

Обмін інформацією 

Аналіз ризику та визначення пріоритетів 

Управління ризиками 

Підвищення продуктивності  

Управління інцидентами 

Планування та інвестування в умовах невизначеного майбутнього

КІБЕРБЕЗПЕКА 

Під час курсу учасники вивчають актуальні та майбутні загрози в кіберпросторі, різні підходи до просування та відстоювання національних інтересів у кіберпросторі та порівнюють підхід України з підходами США, Європи, росії та Китаю. 

КОГНІТИВНА БЕЗПЕКА

Курс спрямований на розуміння когнітивної безпеки, що забезпечує захист суспільства та інформаційних систем в інтегрованому інформаційному середовищі, сприяє згуртованості суспільства та розбудові нації.

КОСМІЧНІ СПРОМОЖНОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНА СИЛА

Курс аналізує національну та міжнародну космічну політику, військові та економічні аспекти космічної сили, а також на розуміння стратегій забезпечення космічного потенціалу для захисту національних інтересів.

ІННОВАЦІЙНА ОБОРОННА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Курс спрямований на досягнення спільного інтегрованого та сфокусованого підходу до оборонної індустрії для розвитку технологічного потенціалу, експорту та розбудови міжнародного партнерства. 

ТЕХНОЛОГІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА 

Курс присвячено розвитку технологічної сфери, важливої для України з огляду на потребу як технологічної трансформації економіки та промисловості, розвитку креативних індустрій, так і для досягнення технологічної переваги у сфері національної безпеки як фактору стримування та посилення обороноздатності.

ДЕМОКРАТИЧНІ ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВІ ВІДНОСИНИ 

Курс спрямований на розвиток навичок у сфері цивільно-військової співпраці в питаннях планування заходів цивільно-військової співпраці, оцінювання цивільного середовища, координації гуманітарної допомоги, взаємодії цивільних і військових органів влади під час криз та катастроф, а також налагодження ефективної цивільно-військової взаємодії з невійськовими акторами. Також курс спрямований на розвиток розуміння демократичного цивільного контролю як важливої складової перехідного періоду між закінченням війни та системним відновленням України. 

5. АРХІТЕКТУРА ГЛОБАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

МАЙБУТНЯ ГЛОБАЛЬНА БЕЗПЕКОВА АРХІТЕКТУРА. СТРАТЕГІЧНІ ЗМІНИ В БАЛАНСІ СИЛ

Курс призначений для посилення розуміння серед учасників контексту глобальної конкуренції, включно з особливостями та наслідками протистояння між Китаєм та США, спричиненою цим протистоянням зміною в структурі сил і позиціонуванні держав.  

 

Ключові фактори, що впливають на стратегічні калькуляції країн на сучасному етапі розвитку міжнародного середовища 

Тенденції ускладнення процесів на глобальному рівні, трансформаційного впливу технологій, застосування геоекономічних інструментів впливу та тиску тощо 

Нові ролі країн та регіонів у міжнародному середовищі, включно зі зміною ролі США, зміцненням ролі Європи, Індо-Тихоокеанського, Арктичного регіонів тощо. 

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ І ДИПЛОМАТІЯ 

Курс знайомить з такими явищами, як міжнародна анархія, демократичний мир, глобалізація та локалізація, роллю грандстратегії в міжнародних відносинах, а також форматами міжнародних відносин.

АРХІТЕКТУРА СОЮЗІВ, ПАРТНЕРСТВ ТА АЛЬЯНСІВ

Курс націлений на комплексне розуміння учасниками процесів формування країнами архітектури міжнародних союзів, партнерств та альянсів.  

 

Фактори, що сприяють реалізації національних інтересів держав через створення виграшної мережі міжнародної співпраці із застосуванням різноманітних форматів 

Можливості координації з партнерами, нарощування й застосування інструментів жорсткої та м’якої сили, засобів переконання, винагород чи покарань 

Великі та малі багатосторонні формати співпраці 

Можливості для посилення проактивної ролі України у створенні та успішному функціонуванні мережі партнерств, яка відповідатиме національним інтересам і посилюватиме наших ключових союзників

МІЖНАРОДНА РОЛЬ УКРАЇНИ У ВІЙСЬКОВИХ І НЕВІЙСЬКОВИХ ВИМІРАХ БЕЗПЕКИ 

Курс фокусується на питанні закріплення за Україною статусу політичного та безпекового лідера. Україна має потенціал стати ядром підтримки безпеки Чорноморського регіону та Східного флангу НАТО, посилити свою роль у безпеці Балтійського регіону та Крайньої Півночі, Середземноморського регіону, Близького Сходу та Африки, що своєю чергою буде зміцнювати і її політичний та економічний вплив. У невійськовому вимірі йдеться про закріплення лідерської ролі України у сферах когнітивної, інформаційної та кібербезпеки, зміцнення її ролі в регіональній та глобальній продуктовій безпеці, розвиток енергетики, в тому числі зеленої, та інновацій.

ГЛОБАЛЬНІ БЕЗПЕКОВІ ТРЕНДИ

Учасники вивчають технологічні, демографічні, екологічні, економічні, соціальні тренди, що впливають на архітектуру глобальної безпеки, вчаться аналізувати світові тренди, що швидко змінюються, оцінювати їхній вплив на міжнародну систему, держави, нації та геополітичні відносини між країнами світу. 

ПРИДУШЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ВПЛИВУ І ПРИСУТНОСТІ РОСІЇ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЇЇ ВІДНОВЛЕННЯ

Курс розглядає заходи, які дозволять Україні «придушувати» вплив та присутність росії в регіонах світу. Це стосується як військової присутності росії та її приватних військових компаній (Близький Схід, Африка, проєкція сили в Арктиці), так і застосування нею м’якої сили, інформаційного та дипломатичного інструменту для впливу на політичних лідерів і населення інших держав (Глобальний Південь, Європа, Центральна Азія). Окрім того, ідеться про придушення можливостей відновлення росії до такого стану, коли вона зможе почати нову агресію проти України.

6. СУЧАСНА ГЕОПОЛІТИКА: СТРУКТУРА СИЛ, КЛЮЧОВІ ПРОЦЕСИ ТА СТРАТЕГІЇ КРАЇН 

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ 

Курс присвячено ролі США в формуванні глобального безпекового середовища, а також зміні ролі країни в політиці безпеки інших гравців.  

Стратегічне значення сіно-американської конкуренції як для світу, так і окремих гравців 

Підходи США до протидії Китаю та стратегії залучення партнерів і нейтральних країн для посилення позицій США на міжнародній арені.  

Актуальна система проєктування впливу США на глобальному рівні 

Зменшення й посилення ролі США в регіонах світу 

Стратегія США щодо забезпечення стабільності й безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні 

Зв’язок між безпековими й економічними інструментами впливу на прикладі цього регіону

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

У курсі розглядається потенціал і можливі наслідки посилення Європейської стратегічної автономії.  

 

Поточні політики та програми ЄС у сфері безпеки і оборони (CSDP, PESCO та ін.) 

Поточний стан справ з так званим розподілом навантаження у сфері фінансування безпеки (burden-sharing) між Європою та США 

Перцепція країн ЄС, «третіх країн» щодо можливих наслідків стратегічної автономії для міжнародного порядку, а також пропозиції гравців щодо шляхів досягнення такої автономії 

Можливості розвитку співпраці у сфері безпеки та оборони всередині ЄС, а також між Союзом та зовнішніми гравцями, потенціал створення європейської армії, посилення оборонної індустрії ЄС 

Інші концепції, що можуть підтримати стратегічну автономію в сумісних вимірах, такі як «економічний суверенітет ЄС» та «цифровий суверенітет»

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ 

Курс передбачає дослідження стратегії «Глобальної Британії», її вплив на міжнародне середовище та на Україну.  

 

Роль континентальної Європи в безпеці Британських островів 

Роль морського проєктування сили для безпеки і процвітання Сполученого Королівства 

Значення підводної критичної інфраструктури, ланцюгів постачання, кібербезпеки 

Комплексне розуміння системності британського підходу для поєднання спроможностей і створення системних ефектів з метою досягнення власних цілей 

Аналіз наслідків Brexit для формування оновленої британської мережі альянсів та актуального стану співпраці з ЄС 

Формати співпраці, через які Сполучене Королівство поширює свій глобальний вплив (AUKUS, JEF та ін.)

ЯПОНІЯ ТА КРАЇНИ ІНДО-ТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНУ 

Курс сформує всебічне розуміння ролі Індо-Тихоокеанського регіону у світовій політиці, його значення для безпеки й процвітання країн, а також позиції ключових гравців.  

 

Підходи країн регіону до безпекової та економічної взаємодії з двома основними силами в міжнародному середовищі (США та Китай) 

Поведінка країн щодо балансування та посилення власних позицій 

Оновлені проактивні підходи Японії до забезпечення власного лідерства та безпеки в регіоні 

Зміни в японсько-американських відносинах, посилення позицій Японії відносно США, а також роль економічної безпеки в стратегії країни, її зусилля щодо забезпечення «відкритого та вільного Індо-Тихоокеанського регіону» 

Роль альянсів у безпеці регіону (Quad, AUKUS), геоекономічних блоків та ініціатив (включно з Асоціацією держав Південно-Східної Азії (ASEAN), Всебічним регіональним економічним партнерством (RCEP), Транстихоокеанським партнерством (CPTPP), Індо-Тихоокеанським економічним фреймворком (IPEF) тощо)

КИТАЙ ТА КРАЇНИ АВТОРИТАРНОЇ ОСІ 

Курс передбачає вивчення ролі Китаю як челенджера світового порядку, заснованого на правилах.  

 

Стратегії та інструменти КНР у військовому, економічному, технологічному вимірах безпеки 

Роль інвестицій, інфраструктури, торгівлі, обміну даними та інших факторів у спробах Китаю досягти сіноцентричного світового порядку 

Реструктуризація світу Китаєм через залучення країн, що розвиваються (країни Африки, Латинської Америки, Океанії) та гравців-підривачів (рф, Іран, Північна Корея) 

Стратегії залучення КНР і способи протидії їм

БЛИЗЬКИЙ СХІД ТА КРАЇНИ АФРИКИ. ГЛОБАЛЬНИЙ ПІВДЕНЬ 

Курс створено для формування в учасників розуміння ролі Близького Сходу та Африки для глобальної безпеки та світового порядку, їх прямого та опосередкованого впливу на політику США, країн Європи, Китаю, російської федерації.  

Зв’язки між регіонами Європи, Середземномор’я та Індо-Тихоокеанського регіону з державами Близького Сходу та Африки 

Роль цих держав для світової економіки та дипломатії 

Посилення «дипломатичного фронту» з метою протидії китайським і російським впливам на Близькому Сході та в Африці, потенційні партнерські формати для залучення відповідних країн 

Нові «пропозиції цінності» світового порядку, засновані на правилах 

7. ІНСТИТУЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ 

Курс має на меті формувати лідерів, які комплексно розуміють і думають стратегічно про управління human-активами в сучасній організації.  

Організаційна культура та команда як одна з ключових умов стратегічного успіху 

Синхронізація організаційної культури та ключових процесів human capital management із цілями організації для створення стійкої організаційної переваги та реалізації стратегічних намірів

УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ 

Курс розглядає сучасні підходи до побудови системи управління ефективністю від стратегічних показників організації до ключових показників ефективності команди, визначає ролі та обов'язки учасників на різних рівнях та пояснює необхідність впровадження найкращих практик і методів. 

 

Основні поняття управління ефективністю та пов’язані з ними вимоги 

Різні типи поведінки, ефективні техніки та їх застосування 

Концепція побудови системи управління ефективністю 

Процес і життєвий цикл управління ефективністю 

Оцінювання та план підвищення ефективності виконання 

Мотивація та залучення

ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИК І ВРЯДУВАННЯ

Курс пропонує комплексний вступ до розроблення політик і демонструє, що управлінці працюють у складному середовищі суперечливих вимог, численних зацікавлених сторін і проблем, які перетинаються з повноваженнями різних інституцій.

Розуміння політичного процесу, відносин з мережами осіб, які ухвалюють рішення, політичних інструментів, які доступні для розв’язання низки сучасних питань політики  

Розуміння принципів ефективного та належного врядування в системі національної безпеки України

ОБОРОННИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Курс присвячений досягненню спільного розуміння того, як втілити оборонну політику на практиці, розробити відповідні й стабільні механізми планування, які підтримують системи та інфраструктуру у сфері безпеки та оборони.  

 

Застосовування управлінських функцій, пов’язаних з плануванням, організацією, керівництвом і контролем за тими сегментами та діями оборонної організації, що можуть сприяти максимальній оперативній роботі сил оборони 

Управління оборонними ресурсами, персоналом і закупівлями 

Розв’язання стратегічних та операційних проблем у комплексному підході

УПРАВЛІННЯ СПРОМОЖНОСТЯМИ. ПЛАНУВАННЯ НА ОСНОВІ СПРОМОЖНОСТЕЙ 

Курс знайомить з основами планування на основі спроможностей і показує, як подолати притаманну неоднозначність у питаннях безпеки в межах економічної системи.  

 

Цілісний підхід до операцій та планування, які потрібні для повної взаємодії задля досягнення державно-приватного партнерства, оцінювання ризиків, сценаріїв і розбудови системи управління оборонними спроможностями від розроблення технологій до застосування озброєння та техніки через середньо- та довгострокове планування  

Зв’язок між процесом планування та очікуваними результатами, оцінюванням результатів  

Використання основних принципів планування на основі спроможностей для розроблення власних стратегічних рішень 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ 

Універсальні принципи формування організацій на основі створення цінності 

Зміна ролей в організації 

Бізнес-процеси на стратегічному рівні 

Моделювання бізнес-процесів на вищих рівнях  

Внутрішній клієнт 

Внутрішній продукт  

Розподіл стратегічних ідей до процесів і ролей  

Порівняльний аналіз процесів 

Зміна організаційної культури як зміни в ухваленні рішень в організації

СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ 

Ключові принципи стратегічних комунікацій і логіки кризових комунікацій 

Встановлення зв’язку в кризових ситуаціях  

Планування стратегічної комунікаційної кампанії 

Інструменти, підходи та стратегії, необхідні для аналізу тенденцій і потоків інформації в публічному просторі та формування довіри та конструктивного діалогу із цільовими аудиторіями 

Основи менеджменту репутації, зовнішніх комунікацій, реагування на негативні зміни в інформаційній сфері 

Основи ефективного публічного діалогу керівників найвищого рівня 

8. ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК

Креативне мислення

Сучасне мистецтво

Філософія 

Театр

Музика

Література

ПРОЄКТИ

На завершальному етапі програми учасники, застосовуючи знання і навички, здобуті під час навчання, у групах працюють над розробленням систем національної безпеки.  
 

Теми проєктів визначають керівниця програми спільно з керівництвом РНБОУ, Офісу Президента України, за консультаційної підтримки керівників усіх інституцій сектору безпеки і оборони України, міжнародних партнерів.  

Проєкти оцінює комісія програми, до складу якої входять вищі посадовці з України та країн-партнерів.  

bottom of page